چگونگی ساختن ساختمان

چگونگی ساختن ساختمان


اجراي کـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است که ضمن آن افراد با ما شين آلات ساختماني ، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . ا ين روابط و يژ گي ها امکان وقـوع حوادث را بـراي نير وي انسـاني را افـزا يش مي دهـنـد . محـافظت از افراد انساني در قبال حوادث نـاشـي از کـار از ا هميت و يژ ه اي برخوردار اسـت . از ا ين رو بـا يد ابـزار و ما شين آلات بـه طور مستمر مورد بازرسي کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها ا طمينا ن حاصل شود . در بکار گير ي ما شين ها نيز با يد از افراد با تجربه استفاده شود . براي تا مين ا يمني کارگاه هـاي ساختماني بـا يد همه ي کـارهـا بـا دقت و برنامه ر يز ي د قيق انجام گيرند. در ضمن بايد دقت داشته باشيم و کـه هنگام کار يا تخليه ي مصالح مزاحمتي براي همسا يگان و سا يرين ا يجا د نشود. همچنين از انجام کارهاي پر سر و صدا در شب خودداري شود . در صورتي که لازم است کاري در شب انجام شود با يد قبلا اجازه ي شهرداري و مقامات مسئول کسب شـود .(ورد 25 صفحه) …

فنی و مهندسی

پس از انجام مراحل قانوني و کسب مجوز پاک سازي کارفرما موظف بـدادن تعهـدي مبني بـر عدم ايجاد مزاحمت و سلب آسايش بـراي همسايگان و عـدم ايجاد سد ?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *