مقاله مفاهیم هم زمانی، تراکنش و بن بست در سیستم های توزیع شده

مقاله مفاهیم هم زمانی، تراکنش و بن بست در سیستم های توزیع شده


همزمانی یک ویژگی در سیستم است که نشان دهنده این واقعیت است که چندین عملیات همزمان در سیستم انجام میشود. به گفته فردی به نام ون روی، برنامه دارای چندین فعالیت مستقل است که هرکدام با سرعت خاص خود اجرا میشود، علاوه بر این فعالیت ها ممکن است نوعی تعامل در بین آنها انجام بپذیرد. اجرای همزمان فعالیات ها میتواند در محیطهای مختلفی مانند پردازنده های تک هستهای، پردازنده های چندهستهای، چندین پردازنده یا حتی در چندین ماشین به عنوان بخشی از یک سیستم توزیع شده انجام شود. بااین حال همه آنها چالشهای یکسانی دارند . ارائه مکانیزیمی برای کنترل جریان های مختلف اجرا از طریق هماهنگی و همگامی با داشتن تضمین از ثبات در اجرای فعالیت ها لازم است. تراکنش و بن بست موضوعات مهمی در سیستم های توزیع شده هستند. بن بست یک مشکل اساسی در سیستمهای توزیع شده است. یک فرایند ممکن است منابع را به هر ترتیب ممکن درخواست کند . یک فرایند می تواند منابعی که در اختیار فرایندهای دیگر است را درخواست کند. اگر توالی تخصیص منابع به فرایندها کنترل نشود ممکن است بن بست رخ دهد. پس بن بست حالتی است که مجموعهای از فرایندها منابعی ر …

کتاب ، جزوه

بن بستتراکنشسیستم توزیع شدههمزمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *